Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Проекти

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През 2021г. ПГТС "Арй.Й.Миланов" взе участие в проекта на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, чиято цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес.

example poster React EU 1

 

Проект “ BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Обучение на наставници

В изпълнение на Дейност 4, Поддейност 4.1. на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“ в Професионална гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“ – гр. Перник се проведе обучение на наставници в педагогически и методически умения в периода от 07.09 до 15.09.2021г.

В обучението се включиха висококвалифицирани и дългогодишни служители на фирмите партньори на училището. Обучените наставници са за работа с ученици от специалност „Строителство и архитектура“, „Електрически инсталации“ и „Парково строителство и озеленяване“.

В рамките на три дни наставниците се запознаха с:

  • Нормативните документи, регулиращи условията и реда за осъществяване на обучението чрез работа (дуалната система на обучение);
  • Структурата на учебния план и учебната програма;
  • Педагогически методи за практическо обучение;
  • Техники за ефективна комуникация;
  • Методи за мониторинг и измерване на постигнатия напредък на учениците.

IMG 20210910 085300IMG 20210910 093415IMG 20210910 093535IMG 20210910 093848IMG 20210910 093851IMG 20210910 100102IMG 20210910 100917IMG 20210910 101001IMG 20210910 110717IMG 20210910 110736IMG 20210910 110749


Обучение на учители

В изпълнение на дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение и Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 в ПГТС „Арх.Йордан Миланов“ – гр. Перник се проведе обучение. Продължителността на обучението е в рамките на 3 дни - 24 академични часа и се проведе в периода от 09.09 до 12.09.2021г. Темата на обучението беше – Нови методи на оценяване, с Лектор – доц. Емилия Патарчинова от ЮЗУ -Благоевград

IMG 20210909 134108IMG 20210909 134125IMG 20210909 134328IMG 20210909 134336IMG 20210910 112910IMG 20210910 112958

  

Проект “ BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

ОБЯВА / ПОКАНА

 Във връзка с изпълнението на 2. Дейности в подкрепа на образователната система

по Проект “ BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Отправяме покана за двама външни експерти за разработване на национални изпитни програми.
В конкретния случай става въпрос за: Национална изпитна програма за специалност: Парково строителство и озеленяване – дуална система на обучение.
Външните експерти сключват договор за услуга по ЗЗД. Дейността се възлага еднократно за извършване на определена услуга, за кратък срок и се дължи определен резултат.

Подбор на кандидатите се извършва от комисия, която разглежда предоставените CV-та.

Място на подаване на автобиографиите – ПГТС „Арх. Й. Миланов“ град Перник

Срок за подаване на документите – 28.07.2021г. на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон за връзка: 0878 472 144

Лице за контакт – Величка Велева

Дата на публикуване: 22.07.2021г.

проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Инструкцията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ /IV кампания с период – 01.10.2020 г. – 03.10.2021 г./ може да прочетете тук: https://teachers.mon.bg/

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.014-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

табели

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.014-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение" ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост. Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап ще се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване" в партниращото предприятие. Част от дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията-партньори. По този начин се обхващат в цялостен план различни компоненти, свързани с качеството на професионалното образование, включително учебно съдържание, образователна среда в училищата, добре подготвени и мотивирани педагогически специалисти. Създаването на условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес ще намали социалния фактор като причина за тяхното отпадане от училище, а това е много важна национална политика, която ще бъде подкрепена чрез проекта. Проектът предвижда организиране и провеждане на информационни кампании, допринасящи за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение.

Допустими дейности

Дейност 1. Подпомагане на училищата при въвеждането на дуалната система на обучение. Чрез тази дейност се осигурява възможност за взаимодействие на училището с бизнеса и улесняване достъпа до пазара на труда.

Дейност 2. Разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, инструменти за оценка и помощни и методически материали на национално ниво.

Дейност 3. Предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение.

Дейност 4. Обучения на наставници в педагогически и методически умения.

Дейност 5. Популяризиране на дуалната система на обучение сред родителите за предимствата, ползите и възможностите за реализация на завършващите на пазара на труда от обучението чрез работа би довело до насочване и подкрепа на децата им за тяхното ориентиране и решение за избор на професия и на училища.

https://mon.bg/bg/100793

Прочети още: ...

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Указания за изпълнение на дейностите по проект ОУД 2

От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020година в ПГТС „Арх.Й.Миланов“  стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“. В училището започнаха занимания по интереси по дигитални умения, като част от цялостното изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от Министерството на образованието и науката.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2020 / 2021 г.

   

Сформирани клубове: 

1. Компютърни умения

2. Дигитални умения

3. Тримерно моделиране

I. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

II. Платформа на проекта – https://oud.mon.bg

III. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

Приложение 3 – Анкетна карта за участие

Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

IMG 3010IMG 3011IMG 3007IMG 3013IMG 3014IMG 3021IMG 3019206069029 1175288002945106 3837287540642725510 n20210628 08571820210628 09001920210628 09005420210628 090109

206647142 481232032977324 163967418088527559 n1206647142 542099156907436 2656778594850570443 n

206122095 852119305655314 4928061409103124976 n206801256 790887231789727 4630177467206564703 n

207574695 837154827185100 7436358532391767162 nsnimka

izgled 211111521225izgled 3pozicia11pozicia2pozicia12pozicia3

 

 

 

Кой е тук

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia