Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Професионална гимназия по техника и строителство

“Арх.Йордан Миланов”

       гр.Перник       2303                                                        (     076 / 67 00 10

кв.”Мошино”                                                                факс: 076 / 67 07 80

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 1. 1.Наименование на административнатауслуга

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

 1. 2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Чл. 38 и чл. 39 от Закона за професионалното образование и обучение

 1. 3.Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административенакт.

Професионалните гимназии; училищата по изкуствата; спортните училища; духовните училища - когато осигуряват професионална подготовка в професионално направление "Религия"; училищата в местата за лишаване от свобода; специалните училища - възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати; обединените училища; средните училища; профилираните гимназии; вечерните училища; специалните училища - за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания, в отделни паралелки в тях; професионалните колежи; центровете за професионално обучение;

 1. 4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходимидокументи.

Издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност по реда на Наредба

№ 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

-                     Удостоверение за професионално обучение се издава за удостоверяване на завършено професионално обучение, и на всички обучаеми след успешно положен изпит за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация.

-                     Свидетелство за професионална квалификация се издават на всички обучаеми след успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална


квалификация.

-                     Свидетелство за правоспособност се издават по условия и ред определени с наредби на министъра на образованието и науката, освен ако в закон не е предвидено друго.

-                     Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се издават на бланка и се подпечатват в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8.

-                     Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се регистрират в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.

-                     След регистрирането Удостоверението за професионално обучение, Свидетелството за професионална квалификация и Свидетелството за правоспособност се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация

 1. 5.Начини на заявяване на услугата.

За издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация не е необходимо заявяване.

 1. 6.Информация за предоставяне на услугата по електроненпът

Услугата не се предоставя по електронен път

 1. 7.Срок на действие на документа/индивидуалния административенакт.

Безсрочен

 1. 8.Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини наплащане.

Не се дължат

 1. 9.Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянетона услугата.

Регионално управление на образованието

Националната агенция за професионално образование и обучение Министерството на образованието и науката


 1. 10.Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето науслугата.

Отказът за издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се обжалват по реда на АПК пред Административния съд

 1. 11.Електронен адрес за предложения във връзка с услугата Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

/електронен адрес на институцията/

 1. 12.Начини на получаване на резултата отуслугата.

Лично или чрез упълномощено лице

Кой е тук

В момента има 132  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia