Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

                 Професионална гимназия по техника и строителство

“Арх.Йордан Миланов”

       гр.Перник       2303                                                        (     076 / 67 00 10

кв.”Мошино”                                                                факс: 076 / 67 07 80

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 1. 1.Наименование на административнатауслуга

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

 1. 2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административенакт.

Чл. 40 от Закона за професионалното образование и обучение

 1. 3.Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административенакт.

Директорът на институцията

 1. 4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходимидокументи

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

-                     Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от про фесия се издават на всички обучаеми след успешно положен изпит за придобиване на квалификация по част от професия.

-                     Свидетелства за валидиране на степен на професионална квалификация се издават на всички обучаеми след успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

-                     Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от про фесия и Свидетелства за валидиране на степен на професионална квалификация се издават на бланка и се подпечатват в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8.

-                     Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от про фесия и Свидетелства за валидиране на степен на професионална квалификация се регистрират в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.

-                     След регистрирането Удостоверенията за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелствата за валидиране на степен на професионална квалификация се въвеждат като основни данни и сканирани


изображения в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация

 1. 5.Начини на заявяване на услугата.

Процедурите по валидиране се организират след подадено от лицето заявление по образец до директора. Заявлението може да изтеглите от тук

 1. 6.Информация за предоставяне на услугата по електроненпът

Услугата не се предоставя по електронен път

 1. 7.Срок на действие на документа/индивидуалния административенакт.

Безсрочно

 1. 8.Такси или цени.

За   всяка    процедура   от валидирането на професионална квалификация се   разработват плансметки

В плансметките се включват всички преки и непреки разходи на институцията. Плансметките се утвърждават от директора.

Сумите за разходите, направени от институциите за установяване, документиране, оценяване и признаване на опита на лицата, както и за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация, не могат да надвишават действителния размер на разходите.

 1. 9.Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянетона услугата.

Регионално управление на образованието

Националната агенция за професионално образование и обучение Министерството на образованието и науката

 1. 10.Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа попредоставянето науслугата.

Отказът за издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професията и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

 1. 11.Електронен адрес за предложения във връзка суслугата

…………………………………………

/електронен адрес на институцията/

 1. 12.Начини на получаване на резултата отуслугата.

Лично/чрез упълномощено лице

Кой е тук

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia