Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Административни услуги в ПГТС "Арх. Йордан Миланов"

Приемане на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в VIII клас в ПГТС „Арх. Йордан Миланов“- Перник

 1. Наименование на административната услуга: Приемане на ученици в VIII клас в професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147, чл. 148, чл. 149
 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Директор на училището
 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи: За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас, дневна форма на обучение могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
  За места, определени с държавния план-прием в VІІІ клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
  Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.
  За специалности от професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение се провежда изпит за проверка на способностите по решение на педагогическия съвет.
  Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием места в VІІІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.
  Заявление се подава до началника на съответното регионално управление на образованието, който организира класирането на учениците по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година.
  Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.
 5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи за организиране на дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием за съответната учебната година Сред тези документи са:
  Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите
  Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование
 6. Начини на заявяване на услугата: Родителите подават заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование в електронна форма .
 7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: https://priem.mon.bg/
 8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: За съответната учебна година
 9. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Не се дължат такси.
 10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Регионално управление на образованието
  Министерство на образованието и науката.
 11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Отказът за записване се обжалва по реда на АПК.
 12. Електронен адрес/ телефон за връзка за предложения във връзка с услугата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите./ 0878472113, 076 67 07 80
 13. Начини на получаване на резултата от услугата: Лично или чрез пълномощник.
 14. Необходими документи за записване в ПГТС „Арх. Йордан Миланов“- Перник

-          ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В VIII КЛАС

-          МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ – ОРИГИНАЛ

-          СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- ОРИГИНАЛ

-          СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ- КОПИЕ

-          АКТ ЗА РАЖДАНЕ- ОРИГИНАЛ И КОПИЕ, СЛЕД ПРОВЕРКА ОРИГИНАЛЪТ СЕ ВРЪЩА

-          ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА СПОРТ В ЧАС ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

-          ДЕКЛАРАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ ОРЗД

-          ДАННИ ЗА СЕМЕЙСТВОТО СВЪРЗАНИ С МОДУЛ „ХАРАКТЕРИСТИКА НА СРЕДАТА“

 1. 15.Документи необходими при започване на учебната година (15 септември)

-          СНИМКА-1 БР.

-          ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА И АМБУЛАТОРЕН КАРТОН ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР

-          БЕЛЕЖКА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРАВЕНИ ВАКСИНИ ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР

-          ДАННИ ЗА ЛИЧЕН ЛЕКАР (ИМЕ И ТЕЛЕФОН)

 1. 16.Служебна бележка за записан ученик се изпраща в училището от което е постъпил ученика по служебен път от приемащото училище.

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Задължителна информация Образователни услуги
1

Наименование                                  на

административната услуга

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
2

Правно              основание              за

предоставянето                                на

административната

услуга/издаването                            на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147 и чл. 148.
3

Орган,           който           предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен

акт.

Директор на училището
4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище.

До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал,             за             заявеното             от родителя/настойника и/или ученика желание. До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.

Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.

Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.


5 Начини на заявяване на услугата.

Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото

училище лично или по пощата

6

Информация    за    предоставяне    на

услугата по електронен път

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
7 Такси или цени Не се дължат такси
8

Орган,      осъществяващ       контрол

върху    дейността    на    органа    по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката
9

Ред,      включително     срокове      за

обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК
10

Електронен адрес за предложения

във връзка с услугата.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
11

Начини на получаване на резултата

от услугата.

Лично или чрез пълномощник
 
1

Наименование                                  на

административната услуга

Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
2

Правно              основание              за

предоставянето                                на

административната

услуга/издаването                            на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147, чл.

148, чл. 149

3

Орган,           който           предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен

акт.

Директор на училището
4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас, дневна форма на обучение могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

За места, определени с държавния план- прием в VІІІ клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за


оценяване на резултатите от обучението на учениците

Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.

Приемането на ученици в VІІІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и спорт" се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.

Изпит за проверка на способностите по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием места в VІІІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.

Заявление    се    подава    до    началника    на съответното        регионално    управление  на образованието,            който                              организира класирането                                на учениците  по   график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година. Учениците    могат    да     кандидатстват    за

приемане в неограничен брой училища.

5 Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

Всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи за организиране на дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием за съответната учебната година Сред тези документи са:

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

6 Начини на заявяване на услугата.

Родителите подават заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование в електронна среда или на хартиен носител, които след това се въвежда електронно, от служебно лице.

Заявлението се подава на хартия в


   

определените за учебната година и оповестени на сайта на регионалното управление на образованието училища-

гнезда.

7

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се

предоставя.

https://priem.mon.bg/
8

Срок          на          действие          на документа/индивидуалния

административен акт.

За съответната учебна година
9

Такси    или    цени,    основание    за тяхното определяне и начини на

плащане

Не се дължат такси
10

Орган,      осъществяващ       контрол върху    дейността    на    органа    по

предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката
11

Ред,      включително     срокове      за

обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК
12

Електронен адрес за предложения

във връзка с услугата.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
13

Начини на получаване на резултата

от услугата.

Лично или чрез пълномощник
1

Наименование                                  на

административната услуга

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по

допълнителния държавен план-прием

2

Правно              основание              за

предоставянето                                на

административната

услуга/издаването                            на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 5, чл. 147, чл. 148,

чл. 149

3

Орган,           който           предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен

акт.

Директор на училището
4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Приемането на учениците в XI клас се извършва въз    основа на резултатите от националното външно оценяване от X клас. Приемането   на    ученици   в   XІ    клас    по утвърден държавен план-прием за профилите "Изобразително        изкуство",                        "Музика"               и

"Физическо възпитание и спорт" се извършва


и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.

Изпитът за проверка на способностите се организира от училището и се провежда по график, обявен в съответното училище и в регионалното управление на образованието. За    полагане    на    изпит    за    проверка    на способностите учениците подават заявление до директора на училището, като за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт подават и копие на застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита.

Изпит за проверка на способностите може да се проведе и за специалности от професиите от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по решение на педагогическия съвет и оценката от този изпит е задължителна част от бала.

Изпитът се определя преди началото на учебната година и се публикува на интернет страницата на училището и на интернет страницата на регионалното управление на образованието.

Изискванията към учениците за участие в приема са:

 1. да са завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище в годината накандидатстване;
 2. здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват по утвърден образец отМОН.

Дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците по допълнителния държавен план-прием в XІ клас се организират от приемащото училище по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година. Министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи, необходими за организиране

на дейностите по приемане на учениците.

5 Начини на заявяване на услугата. Неприложимо
6

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и

интернет адрес, на който се предоставя.

Не се предоставя по електронен път
7 Срок          на          действие          на За съответната учебна година


 

документа/индивидуалния

административен акт.

 
8 Такси или цени Не се дължат такси
9

Орган,      осъществяващ       контрол

върху    дейността    на    органа    по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката
10

Ред,      включително     срокове      за обжалване на действията на органа

по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК
11

Електронен адрес за предложения

във връзка с услугата.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
12

Начини на получаване на резултата

от услугата.

Лично или чрез пълномощник

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

               Професионална гимназия по техника и строителство

“Арх.Йордан Миланов”

гр.Перник      2303                                                      (      076 / 67 00 10

кв.”Мошино”                                                              факс: 076 / 67 07 80

         e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


1.Наименование на административнатауслуга

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Прочети още: ...

Издаване на диплома за средно образование

                 Професионална гимназия по техника и строителство

“Арх.Йордан Миланов”

гр.Перник      2303                                                      (      076 / 67 00 10

   кв.”Мошино”                                                              факс: 076 / 67 07 80


e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
1.Наименование на административнатауслуга

Издаване на диплома за средно образование

Прочети още: ...

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

                    Професионална гимназия по техника и строителство

“Арх.Йордан Миланов”

        гр.Перник      2303                                                                     (      076 / 67 00 10

кв.”Мошино”                                                                               факс: 076 / 67 07 80

                                                                                                                 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

1.Наименование на административнатауслуга

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Прочети още: ...

Кой е тук

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia