Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Училищни документи

Училищни документи

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ПОЛИТИКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВЕИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ОТПАДАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА ПРИ ТРУД. ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН ЗА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

 

Кой е тук

В момента има 111  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia