Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.014-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

табели

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.014-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение" ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост. Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап ще се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване" в партниращото предприятие. Част от дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията-партньори. По този начин се обхващат в цялостен план различни компоненти, свързани с качеството на професионалното образование, включително учебно съдържание, образователна среда в училищата, добре подготвени и мотивирани педагогически специалисти. Създаването на условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес ще намали социалния фактор като причина за тяхното отпадане от училище, а това е много важна национална политика, която ще бъде подкрепена чрез проекта. Проектът предвижда организиране и провеждане на информационни кампании, допринасящи за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение.

Допустими дейности

Дейност 1. Подпомагане на училищата при въвеждането на дуалната система на обучение. Чрез тази дейност се осигурява възможност за взаимодействие на училището с бизнеса и улесняване достъпа до пазара на труда.

Дейност 2. Разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, инструменти за оценка и помощни и методически материали на национално ниво.

Дейност 3. Предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение.

Дейност 4. Обучения на наставници в педагогически и методически умения.

Дейност 5. Популяризиране на дуалната система на обучение сред родителите за предимствата, ползите и възможностите за реализация на завършващите на пазара на труда от обучението чрез работа би довело до насочване и подкрепа на децата им за тяхното ориентиране и решение за избор на професия и на училища.

https://mon.bg/bg/100793

ПГТС „Арх. Йордан Миланов“ закупи учебници по професионална подготовка за учениците обучаващи се в училището. Това е част от дейността в подкрепа на училищата с дуална система на обучение, работещи по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Учебниците са специализирани по професионални направления – Строителство и архитектура , Електрически инсталации и Парково строителство и озеленяване.

IMG 20210311 104004 IMG 20210311 104125 BURST2 1 IMG 20210311 104427 IMG 20210311 104445 IMG 20210311 104519

На 11.03.2021г. се проведе пробно стажуване на ученици от 9 клас, специалност „Строителство и архитектура“, обучаващи се в дуална система на обучение в ПГТС “Арх. Йордан Миланов“ – гр. Перник.

Този стаж се осъществи в реална работна среда, в обект на фирма „Тони Тодоров“ ООД. Пробното стажуване е реализирано във връзка с дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение от първи гимназиален етап по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Основна цел е запознаване с реалните работни условия в предприятията и фирмите партньори за мотивиране и предоставяне на възможност за избор на работодател за обучение чрез работа.

Всеки ученик участвал в пробното стажуване ще получи Сертификат.

 

IMG 1462afc80bbef9f1c9858fec1ee55af4 V IMG b0021efbb2448535c0c2e25d1445255b V IMG bc43c3341a6b70e407a24a770a2c66e4 V IMG 3ecd9d0833ce54a7e51a123819c01db4 V IMG c8f97a09efb7aba88bc5336802bcedaf V IMG f1d5828d2060e9c91c75f6b27ca3a23c V

На 23.02. и 24.02. 2021г. се проведе пробно стажуване на ученици от 10 клас, обучаващи се в дуална система на обучение от ПГТС“Арх. Йордан Миланов“ – гр. Перник.

Този стаж се осъществи в реална работна среда във фирми партньори на гимназията. Пробното стажуване е реализирано във връзка с дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение от първи гимназиален етап. Основна цел е запознаване с реалните работни условия в предприятията и фирмите партньори за мотивиране и предоставяне на възможност за избор на работодател за обучение чрез работа.

Учениците от специалност „Електрически инсталации“ се запознаха с условията на работа в „ Топлофикация- Перник“ АД.

Обучаващите се в специалност „Парково строителство и озеленяване“ посетиха фирма „ Градински център Еко лукс", а учениците от „Строителство и архитектура“ - строителен обект на фирма „ Димел“ ООД.

Всеки ученик участвал в пробното стажуване ще получи Сертификат.

1 2 3  5 6 7 8 9 10 11 15 20

 12 14 17 18 19 

Раздаване на сертификати след проведено пробно стажуване на ученици от 10 клас, обучаващи се в дуална система на обучение от ПГТС“Арх. Йордан Миланов“ – гр. Перник.

Пробното стажуване е реализирано във връзка с дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение от първи гимназиален етап.

ПГТС „Арх. Йордан Миланов“ – гр. Перник участва в работата по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

4s 3s 2s 1s

 

Кой е тук

В момента има 241  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia