Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

               Професионална гимназия по техника и строителство

“Арх.Йордан Миланов”

гр.Перник      2303                                                      (      076 / 67 00 10

кв.”Мошино”                                                              факс: 076 / 67 07 80

         e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


1.Наименование на административнатауслуга

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административенакт.

-          Закон за предучилищното и училищното образование;

     -          Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ( от чл.123 до чл.128 вкл.).

3.Орган,койтопредоставяадминистративнатауслуга/издаваиндивидуалния административенакт.

Директорът на училището

4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходимидокументи.

За валидиране на компетентности се подава заявление до директора на училището, към което се прилага документ за завършен предходен клас или етап. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице на място в сградата на училището. Удостоверение се издава на всички лица, доказали компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, начален, прогимназиален или първи гимназиален етап или основна степен на образование и има удостоверителен характер.

5.Начини на заявяване на услугата.

Заявление за валидиране на компетентности по образец (може да бъде изтеглено от тук и коректно попълнено с точно вписани данни )се подава на място в училището.

6.Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който сепредоставя.

Не се предоставя по електронен път

7.Срок на действие на документа/индивидуалния административенакт.

Безсрочен

8.Такси или цени

Такси за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене се събират съгласно чл. 7 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

9.Орган,осъществяващконтролвърхудейносттанаорганапопредоставянетонауслугата.

Регионалното управление на образованието Министерство на образованието е науката

10.Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд

11.Електронен адрес за предложения във връзкасуслугата Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

12.Начини на получаване на резултата отуслугата

След успешно полагане на всички изпити на лицата се издава Удостоверение за валидиране. Лично/чрез упълномощено лице

Кой е тук

В момента има 246  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia