Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Професионална гимназия по техника и строителство

“Арх.Йордан Миланов”

      гр.Перник       2303                                                        (     076 / 67 00 10

кв.”Мошино”                                                                факс: 076 / 67 07 80

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

1.Наименование на административнатауслуга

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административенакт.

чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование3.Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административенакт.

Директор на институцията

4.Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работновреме.

Администрация на съответната институция

5.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходимидокументи.

Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.

Документи: заявление, актуална снимка – 2 бр., документ за промяна на имената (ако е приложимо)

6.Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:

  Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.

   Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

      Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.

      След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.

7.Начини на заявяване на услугата.

Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник. Заявлението може да изтеглите от тук

8.Информация за предоставяне на услугата по електронен път


Услугата не се предоставя по електронен път

9.Срок на действие на документа/индивидуалния административенакт.

Безсрочно

10.Такси илицени.

Не се дължат

11.Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянетона услугата.

Регионално управление на образованието – за детски градини, училища и професионалните колежи

Министерство на образованието и науката – за частните професионални колежи Национална агенция за професионално образование и обучение – центрове за

професионално обучение

12.Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето науслугата.

Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

13.Електронен адрес за предложения във връзка суслугата

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

/електронен адрес на институцията/

14.Начини на получаване на резултата отуслугата.

Готовите дубликати се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.


Кой е тук

В момента има 110  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia